Registračné sídla

Služby registračného a administratívneho sídla

Služby registračného sídla predstavujú moderné a praktické riešenie pre podnikateľov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu vlastniť či prenajímať firemné a administratívne priestory alebo chcú minimalizovať náklady na prevádzku vlastných kancelárii. Klienti spolu s registračným sídlom na prestížnej adrese majú prístup k ďalším službám, ktoré ich odbremeňujú od administratívy a ďalších činností, ktoré nepovažujú za kľúčové.
Počas pracovných dní v štandardných pracovných hodinách je k dispozícii plnohodnotná recepcia, ktorá každodenné plnohodnotne vybavuje a preberá poštu za Vašu spoločnosť a tak Vám neunikne žiadna písomnosť či kuriérska zásielka určená vašej spoločnosti. Vaši obchodní partneri taktiež získajú možnosť zanechať vám písomnosti a odkazy na recepcii.

V zmysle § 81 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň z priadnej hodnoty, ak platiteľ opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne. So službou registračného sídla sa takejto situácii dokážete vyhnúť.

 

VÝHODY SLUŽIEB REGISTRAČNÉHO SÍDLA V iDOX

PREHĽAD O PRIJATEJ POŠTE ON-LINE

Všetky prijaté zásielky budú zaevidované v informačnom systéme a Vy ste okamžite informovaný o prijatí zásielky, resp. je Vám poslaný scan emailom. Už nikdy sa nestane, aby ste zabudli vybaviť úradnú zásielku včas.

NAJNIŽŠIA PRAVDEPODOBNOSŤ DAŇOVEJ KONTROLY

Pravdepodobnosť daňovej kontroly firmy so sídlom v Bratislave je štatisticky niekoľkokrát nižšia ako firmy so sídlom kdekoľvek inde v SR.

VÝHODNÉ CENY BEZ VIAZANOSTI

Ponúkame spoľahlivé služby za najnižšiu cenu na trhu. Bez toho, aby ste sa museli viazať na dlhé obdobie alebo platiť vysoké zálohy.

GARANCIA STABILITY SLUŽIEB

Najlepšou garanciou dlhodobej stability poskytovaných služieb je výlučné vlastníctvo nehnuteľnosti, v ktorej virtuálne registračné sídlo poskytujeme. Nikto nám nediktuje ceny nájmu, preto budeme vždy najlacnejší. My vám v súlade s platnými právnymi predpismy ponúkame možnosť zriadiť si sídlo na troch prestížnych adresách v Bratislave, s vynikajúcou dostupnosťou.

PREPIS SÍDLA SPOLOČNOSTI ZADARMO

Na účel zápisu zmeny sídla Vašej spoločnosti v obchodnom registri Vám vydáme súhlas so zápisom našej nehnuteľnosti ako sídla Vašej spoločnosti do obchodného registra. Prepis zmany sídla v OR, vrátane vypracovania dokumentácie a registrácie pre Vás vybavíme ZADARMO.

OZNAČENIE SÍDLA VAŠEJ SPOLOČNOSTI A POŠTOVEJ SCHRÁNKY

Názov Vašej spoločnosti označíme na poštovú schránku a informačnú tabuľu v nehnuteľnosti tak, aby bolo zabezpečené prijímanie akýchkoľvek zásielok adresovaných Vašej spoločnosti.

PREBERANIE ZÁSIELOK

Na základe plnomocenstva zabezpečujeme pre všetkých klientov každodenné osobné preberenie poštových zásielok adresovaných spoločnostiam klientov, vrátane doporučených zásielok a úradných zásielok určených do vlastných rúk.

E-MAILOVÁ NOTIFIKÁCIA O PRIJATEJ POŠTE A SCANOVANIE POŠTY

O každej prijatej zásielke budete bezodkladne informovaný e-mailom, v prípade zmluvnej dohody Vám bude zaslaní aj scan obsahu zásielky.
Informácie, s ktorými prídeme pri skenovaní zásielok do styku sa považujú za dôverné a sme viazaní mlčanlivosťou. Všetky tieto služby sú poskytované v rámci jednej ceny, nie sú účtované žiadne príplatky ani poplatky.

PREPOSIELANIE ZÁSIELOK

Na základe zmluvnej dohody klientom pravideľne preposielame prijaté zásielky prostredníctvom pošty na akúkoľvek adresu na Slovensku, resp do zahraničia. Zásielky preposielame spravidla doporučene.

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

Chcete začať podnikať a sídliť by ste chceli u nás? Spoločnosť s ručením obmedzením Vám založíme na kľúč za najnižšiu cenu na Slovensku. Vy iba podpíšete dokumenty, všetko ostatné zariadime my.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

email: info@idox.sk
tel.: 0917 537 625, 0905 398 240

 

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom alebo v živnostenskom registri,vlastnícke alebo užívacie právo. Može tiež získať súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného alebo živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom. Sídlo obchodnej spoločnosti je na základe tejto definície povinná náležitosť každej obchodnej spoločnosti.
Upozornenie:
Webové stránky www.idox.sk neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Autori stránok sa v maximálnej miere snažia o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, zároveň však nepreberajú akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Spoločnosť iDOX s.r.o. neposkytuje právne služby.
V prípade, ak je v rámci našej činnosti potrebné pre našich klientov zabezpečenie právnych služieb, obraciame sa na osoby oprávnené poskytovať takéto služby (advokáti, notári). iDOX s.r.o. neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 Z.z. o advokácii.